Nội dung 4 - Vương Quốc Anh33MENU
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Vương Quốc Anh33 » Linh tinh » Quảng cáo - Rao vặt » Nội dung 4
Nội dung 4
adminDate: Thứ năm, 24-03-2011, 6:52 AM | Message # 1
Khai quốc công thần
Người quản lý
Messages: 99
Awards: 0
Reputation: 1
Status: Offline
1. Khái niệm giai cấp công nhân? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
Trả lời

Khái niệm Giai cấp công nhân :

Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời hiện đại.

Nội dung sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân:

Lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ TBCN, xóa bỏ chế độ người bốc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bốc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh.

Ở nước ta, Giai cấp công nhân trước hết phải làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân là phải lãnh đạo cuộc cách mạng đó thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng XHCN, Giai cấp công nhân từng bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công CNXH, không có người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, bất công.

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao gồm 4 sự nghiệp giải phóng: giải phóng giai cấp, dân tộc, người lao động và con người. Sứ mệnh lịch sử phải được thực viện trên phạm vi toàn thế giới. Thực hiện nội dung phải kiên trì, không phóng vội, phải chia làm nhiều giai đoạn nhiều thời kỳ.

2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân.

Về địa vị kinh tế - xã hội:

+ Giai cấp công nhân là gia cấp gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất của TBCN, chính họ là lực lượng quyết định phá vỡ mối quan hệ sản xuất TBCN. Sau khi giành được chính quyền, GCCN là giai cấp duy nhất đủ khả năng lãnh đạo toàn bộ nhân dân lao động xây dựng phương pháp sản xuất và quan hệ sản xuất mới.

+ GCCN là con đẻ của nền công nghiệp hiện đại, đc rèn luyện trong môi trường công nghiệp tiên tiến, nên họ có khả năng đoàn kết, tổ chức thành một tập thể hùng mạnh, thực hiện cách mạng triệt để chống lại áp bức, bóc lột của chế độ TBCN.

+ GCCN có lợi ích chung thống nhất với đại đa số nhân dân lao động, nên có khả năng đoàn kết các giai cấp khác tham gia vào cuộc CM lật đổ chế độ TBCN

- Về địa vị chính trị - xã hội:

+ GCCN là lực lượng tiên tiến nhất trong giai đoạn hiện nay, có khả năng thực hiện cách mạng triệt để nhất.
+ Là lực lượng có ý thức kỷ luật cao nhất.
+ Có khả năng đoàn kết các tầng lớp khác cùng tham gia vào cuộc cách mạng.
+ Có bản chất quốc tế.

3. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân?
Trả lời

Tính tất yếu, quy luật hình thành và phát triển đảng của giai cấp công nhân:
- PT công nhân đã nổ ra ngay từ khi CNTB bắt đầu hình thành và phát triển với quy luật: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.

- Quy mô và số lượng của PTCN ngày càng được nâng cao nhưng cuối cùng đều thất bại vì không có 1 lý luận khoa học và cách mạng soi đường. ĐCS ra đời đã giúp cho người công nhân ý thức được vị trí của mình trong xã hội, đã chỉ rõ con đường và biện pháp để thực hiện cách mạng, giúp đoàn kết được các giai cấp khác tham gia CM lật đổ chế độ TBCN

Mối quan hệ giữa Đảng CS và Giai cấp công nhân:

ĐCS là đại biểu cho trí tuệ và lợi ích của giai cấp công nhân, là đại biểu cho tầng lớp nhân dân lao động và dân tộc, cho nênđường lối chiến lược và sách lược của ĐCS phải phù hợp với lợi ích của giai cấp CN, của nhân dân lao động, tạo điều kiện cho GCCN có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình

- Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội - giai cấp của ĐCS, là nơi cung cấp lực lượng tiên tiến cho ĐCS; ĐCS là tiên phong cho GCCN, là bộ tham mưu cho giai cấp CN, là đại biểu cho lợi ích, nguyện vọng, trí thức và phẩm chất của giai cấp công nhân và của dân tộc. ĐCS và giai cấp CN có mối liên hệ hữu cơ không thể tách rời.

- ĐCS có lợi ích cơ bản thống nhất với đại đa số nhân dân lao động, nên có khả năng giác ngộ quần chúng nhân dân tham gia cách mạng. Nhờ có quần chúng tham gia thì các sách lược của ĐCS mới được thực hiện và khi đó đảng mới có được sức mạnh

- Vai trò tham mưu của Đảng là nói tới vai trò đưa ra những quyết định, những sách lược đúng đắn trong các thời điểm lịch sử.

Nguồn tham khảo:
http://vn.360plus.yahoo.com/quangvinh19902009/article?mid=512&fid=-1
http://www.gtvt.vn/forum/attachment.php?attachmentid=295&d=1275789859

Attachments: CC3A2u20120-208.doc(59Kb)
 
mynhanDate: Thứ sáu, 01-04-2011, 5:24 PM | Message # 2
Đông Cung Hoàng Hậu
Người quản lý
Messages: 100
Awards: 0
Reputation: 2
Status: Offline
Nội dung 8: Tư tưởng HCM về Đạo Đức.
2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

a. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM.

- Xác định đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân.

Đạo đức hiểu một cách tổng quát là toàn bộ những chuẩn mực, những quy tắc, những quan niệm về các giá trị thiện ác, lương tâm, trách nhiệm, danh dự, hạnh phúc, công bằng...được xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ giữa con người với sự nghiệp, giữa con người với nhau và giữa con người với xã hội. Xuất phát từ bản chất, con người luôn có khát vọng hướng đến chân, thiện, mỹ nhằm hoàn thiện bản thân. Để vươn tới sự hoàn thiện mình về đạo đức. Do vậy, đạo đức là yếu tố cơ bản của nhân cách, tạo nên giá trị con người.

Việc thực hành tốt đạo đức cách mạng trong đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân không chỉ có tác dụng tôn vinh, nâng cao giá trị chính họ mà còn tạo sức mạnh nội sinh, giúp họ vượt qua khó khăn thử thách. Trong xã hội mỗi người có công việc, tài năng và vị trí khác nhau nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là cao thượng.

- Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Yêu Tổ Quốc
+ Yêu nhân dân
+ Yêu chủ nghĩa xã hội
+ Yêu lao động
+ Yêu khoa học và kỷ luật

b. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực trang đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành động: nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ,vô ngã vị tha, chí công vô tư.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Một là, trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Ba là, học đức ti tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.

Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt mục đích cuộc sống.

* Vận dụng: Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong tình hình hiện nay, để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều nhân t; sự giáo dục và việc tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của các thầy, cô giáo, các cán bộ giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hội và pháp luật. Nếu coi thường một trong những nhân tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt kết quả như mong muốn.

Hết
 
lanhDate: Thứ sáu, 22-04-2011, 11:43 AM | Message # 3
Tổng tư lệnh
Người quản lý
Messages: 84
Awards: 2
Reputation: 18
Status: Offline
Quản lý đội ngũ phóng viên và chịu trách nhiệm về nội dung các tin, bài thời sự, chuyên mục, nội dung quảng cáo thông báo.

Tham gia sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình.
2) Phòng Kỹ Thuật
2.1 Chức năng nhiệm vụ Phòng Kỹ Thuật:
a/- Chức năng:
-Tổ chức và điều hành thực hiện các hoạt động kỹ thuật của Đài từ thu hình, sản xuất chương trình đến truyền dẫn, phát sóng.
-Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, tham gia lập dự án phát triển, đề xuất dự kiến tình hình phát triển chung của ngành.
-Hỗ trợ quản lý khai thác: máy phát hình 2KW Đài Truyền Hình Việt Nam, máy phát sóng FM 20KW Đài Tiếng Nói Việt Nam và máy phát sóng chương trình HCTV của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
-Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát hoạt động các Đài truyền thanh huyện thị, đánh giá hoạt động các Đài truyền thanh cơ sở, hỗ trợ các lớp tập huấn kỹ thuật về khai thác bảo quản trang thiết bị cho cán bộ truyền thanh huyện sở.
b/-Nhiệm vụ
-Quản lý và điều hành các bộ phận:dựng hình, phát hình, bá âm, phát xạ, thực hiện chương trình phát thanh và phát hình hàng ngày.
-Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị phát thanh, phát hình. Hỗ trợ về quản lý kỹ thuật các Đài truyền thanh huyện, thị.
-Đề xuất kế hoạch mua sắm, sửa chữa thiết bị, vật tư kỹ thuật trình BQĐ. Thường xuyên báo cáo cho BGĐ tình hình hoạt động của các thiết bị, đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định từ khâu sản xuất chương trình đến truyền dẫn phát sóng.
-Khai thác, quản lý bảo dưỡng máy phát hình 2KW kênh UHF-22, hàng tháng làm báo cáo gửi Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng Đài truyền hình Việt Nam.
-Quản lý khai thác bảo dưỡng máy phát FM 20KW, báo cáo hàng tháng với Ban Kỹ Thuật Đài Tiếng nói Việt Nam.
-Quản lý, khai thác vận hành máy thu phát chương trình HCTV Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
-Đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh khi thu hình lưu động cũng như trực tiếp truyền hình.
3) - Phòng Chương Trình:
3.1 - Chức năng nhiệm vụ Phòng Chương Trình:
a/- Chức năng:
Xây dựng và quản lý chương trình phát sóng của Đài Phát Thanh - Truyền Hình Tây Ninh.
b/- Nhiệm vụ:
-Kết cấu xây dựng chương trình hàng năm.
-Lên chương trình phát sóng hàng ngày.
____________________________________________________________

Added (22-04-2011, 11:43 Am)
---------------------------------------------
- Quản lý, điều hành các bộ phận: Phát thanh viên, khai thác biên dịch vệ tinh, đồ hoạ vi tính và thiết kế sân khấu.
-Khai thác chương trình nội địa.
4) - Phòng văn nghệ:
4.1 Chức năng nhiệm vụ Phòng Văn nghệ:
a)Chức năng: Biên tập, dàn dựng các chương trình văn nghệ.
b) Nhiệm vụ: Xây dựng các chương trình văn nghệ phát sóng, bảo đảm theo kế hoạch phát sóng của Đài.
Cụ thể:
-Thiết kế dàn dựng và biên tập chương trình ca nhạc Người lớn.
-xxx ca nhạc Thiếu nhi
-xxx ca cổ bài lễ.
-xxx Sân khấu Tài tử cải lương.
- Biên tập chương trình chiếu phim:
+Phim truyện nước ngoài.
+Phim truyện trong nước.
Phối hợp các đối tác để khai thác, sản xuất các chương trình giải trí lành mạnh, bổ ích, phục vụ nhân dân.
5) Phòng tổ chức - hành chính:
5.1- Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính:
a/- Chức năng:
Phòng Tổ Chức - Hành Chính Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh, là bộ phận nghiệp vụ công tác của Đài. Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám Đốc, thực hiện các mặt công tác thuộc lãnh vực tổ chức, hành chính và quản trị.
b/- Nhiệm vụ:
Phòng tổ chức hanh chính có nhiệm vụ: theo dõi tổng hợp tình hình và báo cáo hoạt động chung của Đài hàng tháng, quý, năm và báo cáo độ xuất các chuyên đề.
Nắm bắt tình hình hoạt độngn của các Đài huyện thị tổng hợp và báo cáo kịp thời với Ban Giám Đốc.
Tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, photo các loại báo cáo, công văn giấy tờ phân phối kịp thời các loại báo chí và tài liệu cho các phòng chuyên môn, quản lý kho băng tư liệu.
Đề xuất với Ban Giám Đốc về kế hoạch trang bị và quản lý các phương tiện, điều kiện vật chất, thiết bị làm việc chung cho cơ quan.
Tổ chức phục vụ các cuộc hội họp hội nghị và tiếp khách của cơ quan, tham gia hội hộp ghi biên bản tất cả các cuộc họp theo quy định của Ban Giám đốc.
Tham mưu đề xuất với Ban Giám Đốc tình hình nhân sự, biên chế, lao động tiền lương, phúc lợi và bộ máy tổ chức của Đài. Tham mưu công tác đào tạo, đạo tạo lại công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị của CBVC.
Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc về công tác thi đua khen thưởng đề bạc, và kỷ luật CBVC.
Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ viên chức theo quy định.
Phối hợp chặt chẽ với đội cảnh sát Bảo vệ, tổ chức bảo vệ an toàn trong và ngoài cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.
Kết hợp với công đoàn thăm viếng, giúp đỡ cán bộ viên chức (CBVC) cơ quan có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật.
Quản lý, điều hành xe ô tô, tài xế, cấp lệnh điều xe phục vụ công tác Ban Giám Đốc và các phòng ban trong cơ quan. Tổ chức tốt việc đặt mua và cấp phát báo chí, văn phòng phẩm theo quy định.
Quản lý, triển khai mạng vi tính kịp thời phục vụ cho nhu cầu công tác cơ quan.

6)Phòng dịch vụ - Quảng cáo:
a/ Chức năng:
Phòng dịch vụ quảng cáo Đài Phát Thanh - Truyền Hinh Tây Ninh là bộ phận nghiệp vụ công tác của Đài, thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám Đốc về các mặt công tác thuộc lãnh vực dịch vụ và quảng cáo trên sóng Phát thanh - Truyền hình.
b/ Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển các mặt kinh doanh dịch vụ và quảng cáo của Đài.
-Thực hiện các dịch vụ quảng cáo, thông báo trên sóng phát thành - truyền hình Tây Ninh nhằm tăng nguồn thu đơn vị.
-Khai thác các nguồn phim trao đổi quảng cáo, tìm kiếm các chương trình tài trợ và các dịch vụ khác.
-Tham mưu và đề xuất với Ban Giám đốc về việc xây dựng khung giá quảng cáo dịch vụ khuyến mãi, giảm giá hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

 
Vương Quốc Anh33 » Linh tinh » Quảng cáo - Rao vặt » Nội dung 4
Page 1 of 11
Search: