Bài tập đọc hiểu - Reading comprehension - Viết ( Writing ) - Học Tiếng Anh - Tùm lum - Kênh ẢnhMENU
Home » Articles » Học Tiếng Anh » Viết ( Writing )

Bài tập đọc hiểu - Reading comprehension

Reading comprehension -TOEFL

(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 1 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 1)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 2 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 2)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 3 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 3)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 4 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 4)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 5 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 5)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 6 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 6)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 7 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 7)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 8 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 8)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 9 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 9)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 10 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 10)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 11 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 11)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 12 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 12)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 13 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 13)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 14 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 14)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 15 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 15)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 16 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 16)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 17 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 17)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 18 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 18)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 19 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 19)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 20 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 20)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 21 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 21)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 22 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 22)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 23 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 23)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 24 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 24)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 25 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 25)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 26 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 26)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 27 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 27)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 28 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 28)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 29 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 29)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 30 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 30)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 31 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 31)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 32 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 32)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 33 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 33)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 34 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 34)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 35 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 35)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 36 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 36)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 37 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 37)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 38 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 38)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 39 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 39)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 40 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 40)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 41 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 41)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 42 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 42)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 43 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 43)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 44 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 44)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 45 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 45)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 46 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 46)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 47 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 47)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 48 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 48)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 49 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 49)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 50 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 50)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 51 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 51)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 52 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 52)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 53 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 53)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 54 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 54)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 55 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 55)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 56 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 56)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 57 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 57)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 58 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 58)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 59 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 59)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 60 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 60)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 61 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 61)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 62 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 62)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 63 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 63)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 64 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 64)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 65 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 65)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 66 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 66)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 67 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 67)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 68 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 68)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 69 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 69)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 70 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 70)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 71 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 71)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 72 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 72)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 73 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 73)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 74 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 74)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 75 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 75)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 76 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 76)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 77 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 77)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 78 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 78)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 79 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 79)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 80 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 80)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 81 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 81)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 82 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 82)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 83 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 83)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 84 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 84)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 85 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 85)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 86 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 86)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 87 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 87)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 88 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 88)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 89 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 89)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 90 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 90)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 91 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 91)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 92 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 92)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 93 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 93)
 

Reading comprehension -TOEFL- Lesson 94 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 94)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 95 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 95)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 96 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 96)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 97 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 97)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 98 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 98)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 99 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 99)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 100 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 100)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 101 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 101)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 102 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 102)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 103 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 103)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 104 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 104)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 105 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 105)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 106 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 106)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 107 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 107)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 108 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 108)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 109 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 109)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 110 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 110)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 111 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 111)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 112 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 112)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 113 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 113)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 114 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 114)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 115 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 115)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 116 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 116)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 117 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 117)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 118 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 118)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 119 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 119)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 120 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 120)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 121 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 121)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 122 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 122)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 123 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 123)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 124 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 124)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 125 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 125)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 126 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 126)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 127 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 127)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 128 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 128)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 129 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 129)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 130 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 130)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 131 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 131)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 132 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 132)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 133 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 133)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 134 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 134)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 135 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 135)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 136 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 136)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 137 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 137)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 138 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 138)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 139 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 139)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 140 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 140)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 141 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 141)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 142 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 142)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 143 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 143)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 144 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 144)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 145 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 145)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 146 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 146)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 147 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 147)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 148 ( Đọc hiểu -TOEFL- Bài 148)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 149 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 149)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 150 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 150)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 151 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 151)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 152 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 152)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 153 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 153)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 154 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 154)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 155 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 155)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 156 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 156)
Reading comprehension -TOEFL- Lesson 157 (Đọc hiểu -TOEFL- Bài 157)
Category: Viết ( Writing ) | Added by: lanh (18-12-2009)
Views: 4220 | Tags: reading, TOEFL
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]